پدر و مادر عزیز

گناه، از آنچه شما

فکر می کنید به فرزندانتان نزدیک تر است...

هر چه سریعتر آنها را به یک مسجد معرفی نمایید...