مـدرسـه ای

که با مـسـجـد

پیوند نخورد

بشیند دم کوزه و آب بخورد بهتر است...