بعضی از مربیان

فکر می کنند

تاثیر باید یکهویی باشد!!!

نه جانم، تدریجی است