واقعا مانده ام این کشور

هنوز روی چه برپاست؟

کار فرهنگی مان هم که با صد منت است...