بچه که خودش بزرگ می شود...

وظیفه ی تو تربیتش است

ای پدر و مادر...