گاهی سکوتت

یعنی یک فحش

به طرف مقابل

پس هم میتوانی با ادب باشی

و هم فحشت را بدهی