خواست

گَند هایش را

جبران کند

جناب عزراییل

امان نداد

چه خواهد شد آن دنیا...