مولایم
منتظر جمعه نمان
ما به جمعه های بی تو
عادت کرده ایم