و هی خدا

ما را نگاه می کند

و ما هی خودمان را به

کوچه ی علی چپ می زنیم