حرفی زد...

طرف زورش آمد

زدش...

بیمارستان...

الفاتحه

حالا دیگر پشیمانی فایده ای ندارد