سکوت

بهترین جواب

است برای خیلی

جاها

و

کَس ها

و

حرف ها


پس فعلا سکوت...