سادگی متربیانم

را که میبینم،

بیشتر افسوس کودکی ام

را می خورم


هیییییییی زندگی...