آقای ظریف

دستاورد هسته ای مان

مدیون دوری چهارساله ی

آرمیتا از پدرش است...