حقمان را

به ضرب و زور

می خواهند بدهند

بعضی ها جشن می گیرند!!!

مگه دااااااااریم؟؟؟!!!