در فضای واقعی اش

تقوایمان لنگ می زند

فضای مجازی که جای خود دارد