ما را چسباندند

به تربیت و شدیم

مربی تربیتی!

و این چنین این وصله ی ناجور

شکل گرفت