قرآن به سر بودو او داشت level بازی اش را

بالا می برد.

قبول باشد!!!