فقط زمانی

باید به خودم

حق استراحت

بدهم که کاخ سفید

را حسینیه کرده باشیم