هی دارم

بیشتر دلواپس می شوم

دلواپس حیله های آمریکایی

ولی دلم قرص می شود

به خاطر اعتمادی که

حضرت آقا به تیم

مذاکره کننده دارد.