خدایا

برای خوزستانی ها

همین هوا، جهنمیست...

خدا به داد جهنم اصلی برسد...