این مدت که نبودم،

بودم در زندان!

زندان نفس...

رمضان آمد

تخفیف خوردم

آمدم اینجا

و باز حاشیه...