اگر دوازده ماه سال هم

رمضان باشد

باز گناه داریم

برای سوزاندنشان...