چرا هنوز م.هـ

اینقدر خوشحال است

شاید باید پشتی اش را عوض کند

زیادی گرم شده است...