در حرم مجلل امام

زیلوی ساده ی بیت

چه مفهومی داشت؟!

جز زنده باد پابرهنگان...