آل سقوطی ها

دارند خدا خدا می کنند

که سید علی اذن جهاد ندهد!