کاش

آقای ظریف و رفقایش

چشمشان به جمکران بود تا لوزان!