گفتنی ها را

همه میگویند

موقع عمل که می شود

الفرار...