چراغ های رنگی

دیشب

بدجور التماس میکردند

آمدنت را...